วิวิสัยทัศน์

บริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นทางด้านงานขายและการบริการ ในเรื่องของระบบโทรคมนาคมแ ซอฟต์แวร์ และ E-Commerce เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ขององค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการ สร้างแบรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบัน

พันธกิจ

  1. ให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยยึดมั่นในความพึงพอใจของลูกค้า และมีบริการหลังการขายด้วยความรับผิดชอบ
  2. เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการผลิต และการตลาด โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ในทุกรูปแบบ
  4. มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการ ที่สนองตอบความต้องการของลูกค้า และสาธารณชน ตั้งแต่วัยทำงาน จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
  5. ผลิตซอฟต์แวร์ และบริการทางด้านอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับยุคโซเชียลมีเดีย ที่กำลังได้รับความนิยมจากโลกสมัยใหม่